نتایج جستجو برای عبارت :

آیا آب سخت برای پوست مو ضرر دارد؟

کفشهایم را میپوشم و در زندگی قدم میزنممن زنده ام و زندگیارزش رفتن داردآن قدر می روم تا صدای پاشنه هایمگوش ناامیدی را کر کندخوب میدانم که گاه کفشها،پاهایم را میزند، میفشرد و به درد میاوردامامن همچنان خواهم رفتزیرا زندگی ارزش لنگ لنگان رفتن را نیز داردماندن در کار نیستگذشته های دردناک را رها میکنم و به آینده نامعلومنمی اندیشمولی این را میدانم؛گذشته با آینده یکسان نیستزندگی نه ماندن است نه رسیدنزندگی به سادگی رفتن استبه همین راحتی،زندگی چ
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


سطحیات شطحی sokut23 ديزاين خاص اخبار و مقاله دنیای آموزش های خاص بهترین سفر سلامت شو معرفی شرکت و محصولات automation24 وبلاگ وکو گروه اموزشی راهنمایی مراغه