نتایج جستجو برای عبارت :

استغفار نامه ۷۰ بندی امیرالمؤمنین

احمد
علی جیبلی ویاک رصید شبکة اثیر ما عندی رصیداحمد : 
علی همراه خودت یه شارژ شبکه اثیر ببار. شارژ ندارم.

علی
انی خطی اسیا سیل خویة مو اثیرعلی   
من خطم آسیا سل است نه اثیر . داداش

احمد…  ماکو عندی رصید لازم اشتری
خط اسیا ایکولون بیه خدمة مجانیة .احمد.    شارژ ندارم. باید یه خط آسیا سل بخرم
.  می گند خدمات رایگان داره.

علی
ای حتى الاثیر هم بیه بس سعر الرصید غالی صار کلش .علی.  
آره ! اثیر
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


پیکاسو طرح خريد چراغ خواب كودک مدرن دیواری ستاره ای 2019 پارکت امین مردم Caleb مرزه baghedanesh Maurice