نتایج جستجو برای عبارت :

بیسک 4 اندروید چیست؟

لباسی از آتش به تن داشت. به تنش چسب نبود. مثل شنلی آزاد و رها ولی سنگین روی شانه هایش را پوشانده بود. شراره های آتش رنگ عوض می کردند همان طور که لباس های شب پولک دار با نور قایم باشک بازی می کنند. 
 می رفت بالا. می آمد پایین. می چرخید و روی نوک پا چرخ ن می خندید. 
گفتم:داری می سوزی!
با ترحم و ترس و دستپاچگی گفتم. اما او با خوشحالی گفت: از چی بسوزم! شاید تو می سوزی از حسادت .
گفتم: کی هستی تو؟
گفت: دختر آتش! خود تو کی هستی؟
فکر کردم . به خودم نگاهی اندا
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

lifenet شخصی *shikpooshan* آنلاین اینجا «برش» میزنم فروش اقساطی خريدو فروش John جذب سرمایه گذار