نتایج جستجو برای عبارت :

تصاویر ثبت شد از ارواح

شرحغزل شمارهٔ ۱۲۵بسم الله الرحمن الرحیمشاهد آن نیست که مویی و میانی دارد          بنده طلعت آن باش که آنی داردشیوه حور و پری گر چه لطیف است ولی          خوبی آن است و لطافت که فلانی داردچشمه چشم مرا ای گل خندان دریاب          که به امید تو خوش آب روانی داردگوی خوبی که برد از تو که خورشید آن جا          نه سواریست که در دست عنانی دارددل نشان شد سخنم تا تو قبولش کردی          آری آری سخن عشق نشانی داردخم ابروی تو در صنعت تیراندازی         
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


اتاقی از آن خود Jen گلبرگ یاس ارزان کده مقالات علمی Danilo سایت شهریار آیدوآ Colleen