نتایج جستجو برای عبارت :

جشنواره الگوهای تدریس برتر متوسطه دوم98

در پیله تا به کی بر خویشتن تنی /// پرسید کرم را ، مرغ از فروتنی
معنی : مرغ با تنبلی از کرم پرسید ، تا کی در خانه ( پیله )تار میبافی ؟
 
تا چند منزوی در کنج خلوتی /// در بسته تا به کی در محبس تنی
معنی : ای کرم تا چه وقت در کنج تنهایی گوشه نشینی اختیار می کنی و از مردم کناره می گیری ؟ تا چه وقت اسیر جسم خاکی خود هستی ؟
 
در فکر رستنم پاسخ بداد کرم /// خلوت نشسته ام زین روی منحنی
معنی : کرم پاسخ داد ، در فکر رهایی و پرواز می باشم ، به این خاطر خلوت و تنهایی اختیا
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


عاشق مسجد زینب (س) شیراز درسی علمی پژوهشی سرگرمی عطار شناسی Sally رویـآے طـلـآیے سایت آپدیتی ها