نتایج جستجو برای عبارت :

دریافت پروانه تحقیق توسعه

 شوق می خواهد که لب را بر سرودی وا کنیبیت نابی را بر آن ابرو کمان انشا کنیعاقبت در عشق بازی تلخ کامت می کنندهمچنان فرهاد اگر شیرین لبی پیدا کنیداغ را باور کنی یا نه،به دل جا می دهندچون شقایق خود نمایی گر درین صحرا کنیسالها از شاهراه تجربه باید گذشتتا شکسته خطّ پیشانی ما معنا کنیکاروان عمر بی بانگ جرس در رفتن استساربان خفته را مانی،کجا سودا کنیاز کدورتها جلا هرگز نیابد آینهسینه را باید تهی از کینه و غمها کنیمی شناسی راه از بی راهه های زندگ

آخرین جستجو ها


دست-انداز کرکره برقي عشق نهفته زرین تاب - تولید و عرضه مبلمان ویلایی و باغی نئو ضحی ایسم Freedom For Ever with Jesus شرکت سرمایه گذاری سینرجیا اجناس فوق العاده Janice مخترعان رحمان و پیمان حسنی زاده