نتایج جستجو برای عبارت :

رطوبت ساز پروانه ای ودستگاه رطوبت التراسونیک

ﻗﻠﺐ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻋﻀﻠﻪ‌ﺍ ﺍﺳﺖ ﻪ ﺑﺮﺍ ﺣﻔﻆ ﺳﻼ‌ﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﺎﻓ ﻧﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ. ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒ ﻫﻨﺎﻣ ﺭﻭ ﻣ‌ﺩﻫﺪ ﻪ ﺟﺮﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﺣﺎﻭ ﺍﺴﻥ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﺩ. ﺍﺮ ﺧﻮﻥ ﺣﺎﻭ ﺍﺴﻥ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺣﺘ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﻠﺐ ﺑﺮﺳﺪ، ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺧﻄﺮ ﻣﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺮﻓﺖ.
ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﺮ ﺍﺳﺖ:
* ﻧﺎﺭﺍﺣﺘ ﺩﺭ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻨﻪ: ﻣﻤﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﺩ ﻓﺸﺎﺭ، ﺮﻓﺘ، ﺸﺪ ﺎ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻨﻪ ﺧﻮﺩ ﺣﺲ ﻨﺪ.
* ﺗﻨ ﻧﻔﺲ: ﺍﻦ ﻣ

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها


صبوران . دانلود طرح جابر هات دانلود ماهان تیموری Steve دوربين هاي ديجيتال Carla کتابخانه عمومی محمد تقی کریم پور {{ ترفند های کامپیوتر و هک }}