نتایج جستجو برای عبارت :

فیاب ام دی 5008در مشهد09100061386

سالها به دنبال جایگاهی برای تخلیهٔ خود بودم تا اینکه فهمیدم مسندي شایسته تر از درون خود نمیابم. مکانی برای انديشیدن، نقد شدن، اندوهگین شدن، سرمست شدن، نقب زدن به مکان ها و زمان هایی که درونشان خواهم بود و درون من جریان می یابند. نقب زدن به عواطفی که درونشان معنا می یابم. نقب زدن به به من و نقب زدن به ما.
اینجا جهانِ ساختهٔ من بنیان می یابد. به دور از سازش.
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

دانشگاه نوشت های من... azmoonpte مرضیه نیایش Jessica FIFA 19 POINTS SALE رضویه