نتایج جستجو برای عبارت :

قنوت زیباترین تصویرنماز

 امام علی علیه السلامکسیکه طمع کار است ، فقیر ترین مردم استافقر الناس الطامعغرر الحکمغالباً تصور می شود کسیکه از نظر اقتصادی ، تنگدست است ، و آهی در بساط ندارد ، شخص فقیری می باشدولی می شود فقر و نداشتن را به گونه ی دیگری نیز تصور کرد ، اگر از فقر به نیازمندی تعبیر نموده و بگوییم کسیکه نیاز مند است ، فقیر است ، در این صورت می توان فقیر را حتی به کسیکه از نظر اقتصادی در شرایط خوبی قرار دارد ، اطلاق نموداز این رو کسیکه دارای تمکّن مالی می باشد

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها


James گروه طراحی دوخت وخیاطی سایتی برای همه هایک ویژن تاریخ خانه چیدمان24 هُوَ الْحَیّ به سوی عشق... صاحب الزمان(عج)