نتایج جستجو برای عبارت :

ماجرای خانم همکار

پیامبر
اکرم صل الله علیه و آله در مـورد حالات افـراد با ایمان در دوره
آخرامان می‌ فرمایند: در آن وقت ، قلب مومن در درونـش آب می‌ شـود ،
مـانند حـل شـدن نمـک در آب ؛ زیـرا منکرات
را می بیند، ولی قدرت جلوگیری و تغییر آن را ندارد مـومن در میـان آن هـا
با تـرس و لـرز راه میرود، که اگر حرف بزند، او را میخورند و اگـر سـاکت
شـود ، دق مـرگ می‌ شـود. در آخرامان،
الگوهای رایج مردم عوض می ‌شـود. اگـر با حجاب و عـفیف باشـی، دیگران تو را
فـردی قدیم

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها


گونه های چالدار Mary عَدَم مهدي مشکات ـ شعرونظر !فیلچه گفتن دانشگاه آزاد سیرجان دوربین مداربسته درشرق تهران 02177162171 Dan مشاوره تلفنی با موبایل رایگان