نتایج جستجو برای عبارت :

مطالعه پدیده اوشینیسم در ایران

در خواب، سرگرم سخنرانی در جمعی بودم. حرفم این بود که آدم نباید از خودش ایمن باشد. همیشه بیم این می‌رود که ناگاه سقوط کنی. در خصوص دیگران هم نباید نومید بود. همیشه امید این هست که در دل پُرظلمت کسی ناگاه پنجره‌ای رو به نور و روشنی گشوده شود. با شور و هیجان خاصی در حال تقریر این مباحثم. اینکه فرد مؤمن و پارسا همواره باید از خود بیمناک باشد. از به تاراج رفتن ایمان و معنویتش. و همیشه باید در ارتباط با دیگران امیدوار باشد. در همین اثنا می‌خواهم دو بی
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


خدمات بهینه سازی سایت اردیبهشتی باش مدرسه شاداب چهل سالگی انقلاب Chris وب نوشته های امید نظری وبی برای جشنواره رسانش gateway آسمان کویر