نتایج جستجو برای عبارت :

مے نويســم .

براے تو مینویسم که عزیزتر از جــان شدے و لازم تر از نفـس.عـزیـز دور،عـزیـز دسـت نیافته،عـزیـز بوسیدنے،عزیـز قلبـم،براے تو مینویـسم که خواسـتم تورا در آغـوش بکشـم؛ولے دستـانم کوتـاه بود.براے تو مینویـسم که بوسـیدنت آرزو بودبراے تو میـنویسم که یک جهانےمینویسـم براے تمام روزهایے که قرار است نباشـم.باشـد که بدانے و بدانـند که تورا دوست مے داشتم؛و دارم . بسیار، بسیار. 
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

علوم آزمایشگاهی گنج دل صفحه Zoomlord ایران maryam diary طراحی سایت | سایت گوگل ممیّز مرکز خرید دام زنده IRMMD | دانلود نرم افزار