نتایج جستجو برای عبارت :

يکشنبه۱۲اسفند۱۳۹۷

زنگ


درس


فعالیت های انجام شده (تدریس)


فعالیت های خواسته شده (تکلیف)اول

اجتماعی
تدریس درس جدید
دیدن مشوخ

دوم

ریاضی
تدریس درس جدید
حفظ توان هاوانجام صفحات۸۷و۸۸در کتاب و۸۹در دفتر

سوم

عربی 
تدریس درس۹

گرفتن رومه ی عربی

چهارم

ادبیات فارسی
تدریس درس۱۲
نوشتن 
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

کتابخانه روستای قایش دانستنی ها تعمیرگاه لوازم خانگی دیبا پشتیبان ایرانیان Kevin کهکشان آبی يک آيه در روز