نتایج جستجو برای عبارت :

Our World Conflict And Cholera YemenS Catastrophe Watch For 7

accusation
( حقوق) : تهمت، اتهام .
+
+
+
accusative
(زبان و ادبیات):  حالت مفعولی، مفعول، اتهامی، رایی . 
+
+
+
accusatory
(زبان و ادبیات) : مفعولی.
+
(حقوق) : اتهامی .
+
+
+
accuse
(حقوق ): متهم کردن، تهمت زدن .
+
+
+
accused
(حقوق): متهم .
+
+
+
(توضیح : از آنجاییکه  پایه و ستون فقرات ِ  رشته ی حقوق ؛   زبان و ادبیات (فارسی ، عربی ، فرانسه ،  انگلیسی  و .)  می باشد لذا در بسیاری از موارد لغات تخصصی رشته ی حقوق ، لغاتی ادبی و مربوط به رشته ی زبان و ادبیات و زبانشناسی  می باشند .
به همین جه
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

شهدای زینبی تدریس خصوصی زبان زندگینامه دریای مواج آبی گرام Jason خونه مون اجناس فوق العاده