نتایج جستجو برای عبارت :

TABLET GENRES WESTERN MUSICAL MAC OSCILLATIONS GENRE SPORT K2S

وارد آشپزخانه که شد گفت: چته؟ چرا نمی یای پیش بچه ها؟گفتم: می یام چند دقه دیگه!گفت: چیو می یای چند دقه دیگه.نیم ساعت رفتی که بیای!خودم نمی دانستم ولی راست میگفت نیم ساعتی بود ایستاده تکیه داده بودم  به کابینت و تکان نمی خوردمجلوتر آمد و کمی به چشم هایم خیره شد و گفت:خوبی؟ می خوای اگه خیلی بالایی یه چیزی بهت بدم بیای پایین.سرمو گذاشتم روی شونش و بغضم ترکید.میان هق هق فقط گفتم: احساس می کنم داره زیر پام خالی میشه.نوزده سال گذشته.حالا همان حس را دا
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


دکورينه درب ضد سرقت چوبی و فلزی بهار برج خنک کننده روزنامه نگارم Jill